Verejná vyhláška

Autor: Juraj Vozár, 16.06.2022
Oznámenie o začastí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
 
stavba
 
10904-Kremnické Bane-Detská ozdravovňa Rekonštrukcia 208/ts/krem.bane_slniečko