VZN č. 1/2020 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Autor: Juraj Vozár, 17.12.2020