registrácia chovu ošípaných

Autor: Juraj Vozár, 20.10.2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom

Ul.SNP 612/120, 965 01 Žiar nad Hronom

___________________________________________________________________________

 

Mestské a obecné úrady     

v okresoch BS, ZC, ZH

 

Vážená pani primátorka, pani starostka, pán primátor, pán starosta,

          V súvislosti so zvyšujúcim sa rizikom šírenia Afrického moru ošípaných (AMO) na území Slovenskej republiky si Vás dovoľujeme požiadať v súlade s §16, odst.1 zákona NR SR 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti o súčinnosť a zverejnenie na vývesnej tabuli, resp. miestnym rozhlasom, miestnou tlačou :

  1. Výzvy pre občanov/chovateľov Vašej obce/ mesta, ktorí nemajú chovy ošípaných registrované, aby tak vykonali v termíne do 23.10.2020

 

Od 26.10.2020 bude vykonávaná úradná kontrola splnenia povinností registrácie vo vybraných obciach na celom území Slovenska. Chovateľom, ktorí si nesplnili povinnosť registrácie chovu bude vydané opatrenie a po jeho nesplnení sa pristúpi k udeľovaní sankcii, prípadne k utrácaniu zvierat.

 

  1. Informácie pre občanov/chovateľov Vašej obce/ mesta o povinnostiach chovateľov v oblasti registrácie chovov ošípaných a o minimálnych požiadavkách biologickej bezpečnosti chovov ošípaných prostredníctvom materiálov, ktoré Vám zasielame v prílohe:

-          Povinnosť registrácie chovu ošípaných

-          Minimálne  požiadavky biologickej bezpečnosti – nekomerčné chovy

-          Tlačivá:    „Registrácia chovu hospodárskych zvierat do centrálnej evidencie    

                    hospodárskych zvierat“

                                    „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“

                                    „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“

 

 

          Za spoluprácu ďakujeme.

 

     MVDr. Terézia Pallerová

riaditeľka RVPS Žiar nad Hronom

 

 

 

 

P.S.

 

https://www.mpsr.sk/aktualne/prasacia-amnestia/15946