ochrana osobných údajov -obecné podujatia

Autor: Juraj Vozár, 24.09.2018

Prevádzkovateľ – Obec Kremnické Bane , so sídlom Kremnické Bane č. 1, 967 01 Kremnica, IČO: 30230373 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania obecných podujatí dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu priebehu podujatí audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových  záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENT) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia budú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa: http://www.obeckremnickebane.sk/.