Autor: Miroslav Bros, 14.05.2015
PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Podľa § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len Zákona č. 25/2006 Z.z.) Obec Kremnické Bane je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.
Podľa § 22 Zákona č. 25/2006 Z.z. zriaďuje obec Kremnické Bane na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.
Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z.z. zverejňuje obec Kremnické Bane informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Verejný obstarávateľ:
 
Obec Kremnické Bane
Sídlo: Obec Kremnické Bane, Kremnické Bane č. 1, 967 01 pošta Kremnica
Číslo účtu:  
IČO: 30230373
DIČ: 2020541116
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Štatutárny zástupca: Juraj Vozár, starosta obce
e-mail: kremnickebane@stonline.sk
Telefon: +421 45 6755122
Fax: +421 45 6755122